Robots.txt Generator

Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa

Robots.txt Generator


Mặc định - Tất cả Robots là:  
    
Thu thập thông tin-trễ:
    
Sơ đồ trang web: (để trống nếu bạn không có) 
     
Tìm kiếm Robots: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
Thư mục Hạn chế: Đường dẫn tương đối so với gốc và phải có dấu gạch chéo "/"
 
 
 
 
 
 
   Bây giờ, tạo 'robots.txt' ở thư mục gốc của bạn Sao chép văn bản trên và dán vào tập tin văn bản.


Về Robots.txt Generator