Easy Meta Tag Generator

Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa

Meta Tag Generator

Tiêu đề của Trang
Site Description
Từ khóa Trang web (Phân cách bằng dấu phẩy)
Cho phép rô bốt lập chỉ mục trang web của bạn?
Cho phép rô bốt theo dõi tất cả các liên kết?
Loại nội dung nào trang của bạn sẽ hiển thị?
Ngôn ngữ chính của trang của bạn là gì?

(Tùy chọn thẻ meta)

Các công cụ tìm kiếm nên truy cập lại trang này sau khi     days.


Tác giả:Về Meta Tag Generator

Thẻ Meta là các thẻ HTML được sử dụng để kiểm soát mô tả trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng: Google, Yahoo, Bing, Yandex, AOL Search, AltaVista, AllTheWeb (FAST), HotBot, Lycos, Infoseek (Go), Excite và WebCrawler . Điều quan trọng là có các thẻ meta tốt vì chúng có thể giúp tăng vị trí Công cụ Tìm kiếm của bạn.